ประวัติของโครงการส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว

‘สถาบันครอบครัว’ เป็นสถาบันพื้นฐานที่ถึงแม้ว่าจะเป็นหน่วยสถาบันขนาดตั้งต้น หากแต่ก็เป็นสถาบันหลักของสังคม อันเป็นรากฐานแห่งสำคัญในการพัฒนามนุษย์ออกไปสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ โดยครอบครัวมีหน้าที่หล่อหลอมรวมทั้งขัดเกลา อบรม สั่งสอน ความเป็นมนุษย์อันมีคุณภาพ ให้แก่สมาชิกในครอบครัวด้วยการอบรมเลี้ยงดูตามความเหมาะสม พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม , จริยธรรม , ค่านิยม ตลอดถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกใหม่ในครอบครัว เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวนั้นๆ มีพัฒนาการเจริญเติบโตตามวัยอย่างสมบูรณ์ และกลายเป็นบุคคลมีคุณภาพ รู้จักตนเอง รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และเข้ามาเป็นกำลังหลักในการพัฒนาสังคมตลอดจนประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งความเป็นโลกาภิวัฒน์ของประเทศไทยเริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ.2533 จวบจนถึงปัจจุบันทำให้สังคมไทยและคนในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งการดำเนินชีวิตและวิถีวัฒนธรรมต่างๆ ประชาชนคนไทยต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์เรื่องค่านิยม ,  คุณธรรม , จริยธรรม รวมทั้งพฤติกรรม มีการคัดลอกวัฒนธรรมบริโภคนิยม , วัตถุนิยม ตลอดจนการให้ความสำคัญ กับเงินอันเป็นตัวตั้งซึ่งมีความสำคัญที่สุด โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสร้างผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันครอบครัวอันเป็นสถาบันหลัก ในปัจจุบันนี้ครอบครัวไทยกำลังมีความเปราะบางลงเรื่อยๆ เนื่องจากความสัมพันธ์รวมทั้งความเกื้อกูลของคนในครอบครัวกำลังค่อยๆลดน้อยถอยลง พ่อ-แม่ผู้ปกครอง ไม่อาจทำหน้าที่อบรมสั่งสอนตลอดจน ขัดเกลาสมาชิกในครอบครัวให้เป็นคนดีมีการเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัยได้ อันส่งผลให้เด็กไทย ณ ปัจจุบันตกเป็นเหยื่อของค่านิยมผิดๆ ทั้งทางด้านวัตถุนิยม , บริโภคนิยม , ความเชื่อ จนเกิดความเครียดหันไปติดอบายมุข ติดยาเสพติด เพื่อบรรเทาความทุกข์ในใจ ไม่สนใจการศึกษาเล่าเรียน มีนิสัยก้าวร้าว Read more about ประวัติของโครงการส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว[…]

วิธีการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกวิธีควรทำอย่างไร

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มักมีปัญหาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสมรรถภาพตามอายุที่มากขึ้น ทำให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องของปัญหาสุขภาพ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้สูงอายุ เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตได้อย่างมาก โดยบุคคลในครอบครัวมีหน้าที่สำคัญ ในการดูแลผู้สูงอายุ เพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้ต้องมีความเข้าใจในปัญหาอย่างเจาะลึก เพราะจะได้มีความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและสภาพแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม อาหาร ผู้สูงอายุมีการใช้พลังงานน้อยลง ทำให้ควรลด แป้ง , น้ำตาล , ไขมัน โดยให้เน้นโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะปลา รวมทั้งเพิ่มแร่ธาตุเข้าไปด้วย เช่น แคลเซียม , สังกะสี , เหล็ก ซึ่งพบมากในนมถั่วเหลือง , ผัก , ผลไม้ รวมทั้งธัญพืชต่าง ๆ ผู้สุงอายุควรกินอาหาร ต้ม , นึ่ง , ย่าง , อบ แทนอาหาร ผัด ทอด เป็นการช่วยลดปริมาณไขมันในอาหารได้ ควรหลีกเลี่ยงอาหาร หวานจัด เค็มจัด อย่าลืมดื่มน้ำเปล่า 6-8 แก้วต่อวันด้วย ออกกำลังกาย Read more about วิธีการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกวิธีควรทำอย่างไร[…]

การกตัญญูรู้คุณพ่อแม่หรือญาติพี่น้องทำให้ครอบครัวเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นจริงหรือไม่

ความกตัญญู คือ การสำนึกรู้คุณต่อสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา ทั้ง อาหาร อากาศ น้ำดื่ม หรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่เรากำลังสวมใส่ ส่วนการกตัญญูรู้คุณต่อ พ่อ-แม่หรือญาติพี่น้อง เป็นรูปแบบที่เราสามารถนำมาอธิบายให้เห็นได้ภาพอย่างเด่นชัดมากที่สุด แน่นอนว่า ความกตัญญูเป็นเรื่องดี เป็นเครื่องมือที่ใช้แสดงถึงความเป็นคนดี แน่นอนว่ามันเป็นสิ่งอันทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขมากยิ่งขึ้น เป็นอีกหนึ่งปัจจัยซึ่งช่วยถักทอสายใยรัก ให้มีความเข้มแข็งกว่าเดิม แต่ทั้งนี้การกตัญญูต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ข้อหนึ่ง คือ ‘ความพอดี’ ความพอดีคือการกระทำโดยเราไม่เดือดร้อน ทั้งจิตใจและทรัพย์สิน การกตัญญู ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราต้องใช้สมองในการไตร่ตรองและพิจารณาเป็นกรณีไป ว่าทำอย่างไรจึงจะอยู่ในความพอดี ครอบครัวบนโลกนี้ ไม่ได้มีรูปแบบตายตัว เหมือนกันไปหมด เช่น ครอบครัว 1 เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ แต่ครอบครัว 2 กลับยืนอยู่ในทางตรงกันข้าม เพราะฉะนั้นถ้าจะให้คนที่มาจากครอบครัว 2 แสดงความกตัญญู เหมือนครอบครัว 1 ทุกเรื่องก็ดูเป็นการยาก ความกตัญญู ต้องมาจากการกระทำด้วยใจจริง ไม่ใช่เกิดจากการทวงบุญคุณหรือกดขี่อีกฝ่าย จนเกิดความทุกข์ขึ้นมาภายในจิตใจ และกระทำตามคำสั่งด้วยความตะขิดตะขวง แน่นอนว่า เราทุกคนล้วนมีความปรารถนาให้พ่อ-แม่มีสุขภาพดี ชีวิตดีๆกันทั้งนั้น และเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม ความกตัญญู ก็จัดเป็นรูปแบบหนึ่งของชีวิตที่ใครๆ ต่างก็พึงปฏิบัติด้วยกันทั้งสิ้น Read more about การกตัญญูรู้คุณพ่อแม่หรือญาติพี่น้องทำให้ครอบครัวเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นจริงหรือไม่[…]

ความไม่เข้าใจกันของสามี ภรรยาที่ส่งผลให้ครอบครัวแตกแยก

ครอบครัวเป็นหน่วยทางสังคมที่เล็กสุดแต่กลับมีพลังและมีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมมากที่สุด หากสังคมไหนครอบครัวส่วนใหญ่อบอุ่นไม่มีปัญหาก็จะส่งผลให้สังคมสงบเรียบร้อยไปด้วย ปัจจุบันสถิติการหย่าร้างบ้านเราสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่เข้าใจกันของสามี ภรรยา มาดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่ส่งผลให้ครอบครัวแตกแยกกันเลย

เรื่องของเวลา

เวลา นับว่าเป็นสิ่งสำคัญของการอยู่ร่วมกันภายในครอบครัวเลย หากครอบครัวไหนอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาสามี ภรรยา ลูกแล้วก็ยากจะมีปัญหา แต่หากครอบครัวไหนมีช่วงเวลาไม่ตรงกัน สามีทำงานกลางวัน กลับดึก ภรรยาทำงานดึกกลับเช้า […]

5 ส. เคล็ดลับ วิธีการดูแลลูกน้อยแรกเกิด

การเลี้ยงลูกวัยทารกนั้น บางคนก็บอกว่าเลี้ยงง่าย บางคนก็บอกว่าไม่ง่ายในมุมมองแตกต่างกันไป หากเราเป็นพ่อแม่มือใหม่เชื่อว่าความกังวลการเลี้ยงดูลูกน้อยแรกเกิดย่อมมีอยู่แล้วเป็นธรรมดา ไม่เป็นไร วันนี้เรามีเคล็ดลับ 5 ส. สำหรับการดูแลลูกน้อยแรกเกิดมาฝากกันมาดูว่ามีอะไรบ้าง

สะอาด

ความสะอาด เป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดสำหรับการดูแลเด็กเล็ก เนื่องจากเค้ายังไม่สามารถปัดป้องเชื้อโรคได้ รวมถึงหากเค้าป่วยแล้วนี่บอกได้เลยว่า งานเข้าพ่อแม่เต็มๆ เพื่อลดการเกิดอาการเจ็บป่วยทุกอย่างรอบตัวเค้าต้องสะอาด ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ที่นอน ขวดนม(อันนี้สำคัญมากเนื่องจากเป็นสิ่งที่เข้าปาก […]

พาครอบครัวออกกำลังกายตอนเช้าได้อะไรบ้าง

การออกกำลังกายเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม งานอดิเรก ที่เราเชื่อว่าเป็นสิ่งดีมาก ยิ่งถ้าหากเราได้ออกกำลังกายกันทั้งครอบครัวด้วยนะยิ่งดีเป็นสองเท่า สามเท่าเลยทีเดียว น่าเสียดายว่าหลายคนแม้ว่าจะรู้ว่าดีแต่ด้วยความเร่งรีบเลยมองข้ามกันไป เอาล่ะ เราขอเป็นอีกหนึ่งเสียงมาบอกกันว่าหากเราพาครอบครัวออกกำลังกายตอนเช้าจะได้อะไรกลับมาบ้าง

ไปเรียน ทำงาน ด้วยความสดชื่น

การออกกำลังกายตอนเช้า หลายคนอาจจะมองว่าไม่อยากทำเพราะว่าทำให้ตัวเองไปเรียน ไปทำงานสายได้ อันนี้ก็จริงอยู่ แต่ถ้าหากเราตื่นเร็วกว่าเดิมสัก 45 นาทีแล้วมาออกกำลังกายด้วยกันทั้งครอบครัวในตอนเช้า […]

มีลูกเยอะ แบบไหนไม่ดี

โบราณว่าไว้ มีลูกมากจะยากจน แม้ว่าจะกล่าวไว้นานแล้วแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ การเลี้ยงลูกยุค 4.0 นั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด แต่เราก็ยังมองเห็นหลายครอบครัวมีลูกเยอะมาก (คำว่าเยอะในทีนี้หมายถึงมากกว่า 2 คนขึ้นไป) คราวนี้เรามาดูกันว่าการมีลูกเยอะแบบไหน ถึงเรียกว่าไม่ดีกันบ้าง

มีลูกเยอะ ไม่มีคนเลี้ยง

การมีลูก หรือ มีเด็กสักคนนั้น สิ่งแรกต้องมองหาคนเลี้ยงกันก่อนเลยว่าพร้อมหรือไม่ ส่วนใหญ่เรามักจะให้ปู่ยา ตายาย เป็นคนเลี้ยง หรือบางคนดีหน่อยจ้างพี่เลี้ยงมา หากเรามีลูกเยอะเราต้องคิดกันก่อนว่ามีคนเลี้ยงหรือไม่ หากไม่มีคนเลี้ยง แล้วยังมีลูกเยอะอีก อย่างนี้ไม่ดีเพราะมันอาจจะทำให้เด็กไม่ปลอดภัยได้ ลองนึกภาพ คุณยายวัย 70 ปี […]

บังคับลูกเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

การเลี้ยงลูกสักคนหนึ่งนั้นบอกเลยว่าไม่ง่ายเลยกว่าเค้าจะโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้ การเลี้ยงลูกนั้นอาจจะต้องนึกถึงเรื่องการเดินสายกลางเป็นหลักไว้ก่อน ปล่อยปละละเลยก็ไม่ดี หรือจะบังคับมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นกัน การบังคับลูกนั้นอาจจะต้องมีบ้าง แต่บางครอบครัวบังคับลูกมาเกินไปเรามาดูกันว่าหากเราทำแบบนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ความเครียด

การบังคับเด็กมากเกินไป ตั้งแต่เรื่องเรียน เรื่องการใช้ชีวิต การแต่งตัว การคบเพื่อนและอีกสารพัดเรื่องหากเราบังคับเค้ามากเกินไป ผลที่ตามมาเป็นเรื่องความเครียด เด็กจะพบกับความเครียดตั้งแต่เด็ก แม้ว่าเราอาจจะมองไม่เห็น (หรือทำเป็นมองไม่เห็น) เราบอกได้เลยว่า เด็กก็มีความเครียดได้เหมือนกัน หากความ […]

วิธีง่ายๆ ในการฝึกความจำให้สมองลูก

สมองจัดเป็นอวัยวะที่สำคัญในการดำรงชีวิตอย่างมาก เป็นศูนย์รวมความคิด ความรู้สึก ทุกอย่างของคนเราก่อนจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม คำพูด หรือท่าทางต่างๆ ให้คนอื่นได้เข้าใจ การสร้างความจำที่ดีให้กับเด็กตั้งแต่แรกเริ่มจะช่วยทำให้เขาสามารถเป็นคนที่มีหัวสมองที่ดี รู้จักการจดจำในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเข้าใจซึ่งจะส่งผลไปยังอนาคตในการเรียนหนังสือหรือการทำงานต่อไป เมื่อเป็นเช่นนี้พ่อแม่ทุกคนก็ควรรู้จักวิธีการง่ายๆ สำหรับการฝึกความจำให้กับสมองของลูกเพื่อที่จะได้มีสมองที่ดี […]

เรียนรู้ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว

ปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคนภายในครอบครัวนั้นๆ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกัน เช่น มีความคิดเห็นแตกต่างกัน, คนใดคนหนึ่งไปกระทำความผิดมา, การสื่อสารที่ไม่เข้าใจกัน, การไม่เข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่าย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันไม่ใช่แต่เฉพาะกับสามีภรรยาเพียงอย่างเดียว ซึ่งปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องรีบแก้ไขให้รวดเร็วที่สุดไม่มอย่างนั้นอาจกลายเป็นปัญหาสะสมเรื้อรังจนเกินเยียวยาได้ ซึ่งวิธีการที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือการเรียนรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาครอบครัวอย่างถูกหลัก […]