ประวัติของโครงการส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว

‘สถาบันครอบครัว’ เป็นสถาบันพื้นฐานที่ถึงแม้ว่าจะเป็นหน่วยสถาบันขนาดตั้งต้น หากแต่ก็เป็นสถาบันหลักของสังคม อันเป็นรากฐานแห่งสำคัญในการพัฒนามนุษย์ออกไปสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ โดยครอบครัวมีหน้าที่หล่อหลอมรวมทั้งขัดเกลา อบรม สั่งสอน ความเป็นมนุษย์อันมีคุณภาพ ให้แก่สมาชิกในครอบครัวด้วยการอบรมเลี้ยงดูตามความเหมาะสม พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม , จริยธรรม , ค่านิยม ตลอดถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกใหม่ในครอบครัว เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวนั้นๆ มีพัฒนาการเจริญเติบโตตามวัยอย่างสมบูรณ์ และกลายเป็นบุคคลมีคุณภาพ รู้จักตนเอง รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และเข้ามาเป็นกำลังหลักในการพัฒนาสังคมตลอดจนประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งความเป็นโลกาภิวัฒน์ของประเทศไทยเริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ.2533 จวบจนถึงปัจจุบันทำให้สังคมไทยและคนในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งการดำเนินชีวิตและวิถีวัฒนธรรมต่างๆ ประชาชนคนไทยต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์เรื่องค่านิยม ,  คุณธรรม , จริยธรรม รวมทั้งพฤติกรรม มีการคัดลอกวัฒนธรรมบริโภคนิยม , วัตถุนิยม ตลอดจนการให้ความสำคัญ กับเงินอันเป็นตัวตั้งซึ่งมีความสำคัญที่สุด โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสร้างผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันครอบครัวอันเป็นสถาบันหลัก ในปัจจุบันนี้ครอบครัวไทยกำลังมีความเปราะบางลงเรื่อยๆ เนื่องจากความสัมพันธ์รวมทั้งความเกื้อกูลของคนในครอบครัวกำลังค่อยๆลดน้อยถอยลง พ่อ-แม่ผู้ปกครอง ไม่อาจทำหน้าที่อบรมสั่งสอนตลอดจน ขัดเกลาสมาชิกในครอบครัวให้เป็นคนดีมีการเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัยได้ อันส่งผลให้เด็กไทย ณ ปัจจุบันตกเป็นเหยื่อของค่านิยมผิดๆ ทั้งทางด้านวัตถุนิยม , บริโภคนิยม , ความเชื่อ จนเกิดความเครียดหันไปติดอบายมุข ติดยาเสพติด เพื่อบรรเทาความทุกข์ในใจ ไม่สนใจการศึกษาเล่าเรียน มีนิสัยก้าวร้าว Read more about ประวัติของโครงการส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว[…]