ประวัติของโครงการส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว

‘สถาบันครอบครัว’ เป็นสถาบันพื้นฐานที่ถึงแม้ว่าจะเป็นหน่วยสถาบันขนาดตั้งต้น หากแต่ก็เป็นสถาบันหลักของสังคม อันเป็นรากฐานแห่งสำคัญในการพัฒนามนุษย์ออกไปสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ โดยครอบครัวมีหน้าที่หล่อหลอมรวมทั้งขัดเกลา อบรม สั่งสอน ความเป็นมนุษย์อันมีคุณภาพ ให้แก่สมาชิกในครอบครัวด้วยการอบรมเลี้ยงดูตามความเหมาะสม พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม , จริยธรรม , ค่านิยม ตลอดถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกใหม่ในครอบครัว เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวนั้นๆ มีพัฒนาการเจริญเติบโตตามวัยอย่างสมบูรณ์ และกลายเป็นบุคคลมีคุณภาพ รู้จักตนเอง รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และเข้ามาเป็นกำลังหลักในการพัฒนาสังคมตลอดจนประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งความเป็นโลกาภิวัฒน์ของประเทศไทยเริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ.2533 จวบจนถึงปัจจุบันทำให้สังคมไทยและคนในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งการดำเนินชีวิตและวิถีวัฒนธรรมต่างๆ ประชาชนคนไทยต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์เรื่องค่านิยม ,  คุณธรรม , จริยธรรม รวมทั้งพฤติกรรม มีการคัดลอกวัฒนธรรมบริโภคนิยม , วัตถุนิยม ตลอดจนการให้ความสำคัญ กับเงินอันเป็นตัวตั้งซึ่งมีความสำคัญที่สุด โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสร้างผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันครอบครัวอันเป็นสถาบันหลัก

ในปัจจุบันนี้ครอบครัวไทยกำลังมีความเปราะบางลงเรื่อยๆ เนื่องจากความสัมพันธ์รวมทั้งความเกื้อกูลของคนในครอบครัวกำลังค่อยๆลดน้อยถอยลง พ่อ-แม่ผู้ปกครอง ไม่อาจทำหน้าที่อบรมสั่งสอนตลอดจน ขัดเกลาสมาชิกในครอบครัวให้เป็นคนดีมีการเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัยได้ อันส่งผลให้เด็กไทย ณ ปัจจุบันตกเป็นเหยื่อของค่านิยมผิดๆ ทั้งทางด้านวัตถุนิยม , บริโภคนิยม , ความเชื่อ จนเกิดความเครียดหันไปติดอบายมุข ติดยาเสพติด เพื่อบรรเทาความทุกข์ในใจ ไม่สนใจการศึกษาเล่าเรียน มีนิสัยก้าวร้าว ชอบใช้ความรุนแรง ลามไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรที่ไร้วิธีป้องกัน เมื่อไร้การป้องกันก็มีการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งเปรียบเสมือนบ่วงโซ่อันลากยาวต่อกันไม่รู้จบ และประชากรไทยก็เต็มไปด้วยประชากรที่ไม่มีคุณภาพ

จากปัญหาเหล่านี้ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในทุกพื้นที่ ซึ่งทั้งทางภาครัฐ เอกชน ประชาชน ต้องร่วมมือร่วมใจกันสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นแข็งแรง ทำให้อาสาสมัครจากสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งทั่วประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญตลอดจนความจำเป็นของครอบครัว จึงได้จัดทำโครงการครอบครัวอบอุ่นขึ้นมา เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง อันส่งผลให้ครอบครัวทุกบ้านมีความอบอุ่นตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสืบต่อไป

วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งโครงการ

  • เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนสร้างครอบครัวให้อบอุ่น มีความรัก ความเข้าใจ สามัคคี
  • สร้างครอบครัวแข็งแรง
  • เพื่อพัฒนาครอบครัวทุกบ้านในชุมชน
  • เมื่อทำอย่างนี้ทุกชุมชน ประเทศก็จะมีความเข้มแข็ง มีความเจริญก้าวหน้า